Disclaimer.
   
Disclaimer
 
 

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over MKU Borduuratelier-Gaasterland (hierna te noemen MKU) en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. MKU kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door MKU geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaan de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website (www.borduurateliergaasterland.nl) is eigendom van MKU. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan
MKU of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan MKU. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKU worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan MKU worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van MKU van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy

MKU respecteert de privacy van de bezoekers van deze website.
De informatie die door MKU tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door MKU aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon.
Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.
Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend – begrepen marketingdoeleinden.

Aansprakelijkeid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat MKU noch de maker van de website op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door MKU. Een en ander laat onverlet dat MKU in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van MKU

Toegang

MKU behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen. Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen MKU behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

 
 
Copyright © mku 2009